RAUH!

Dataskyddsbeskrivning

Vi strävar till att förstå behoven hos användarna av våra tjänster och därför samlar vi in uppgifter med anknytning till dem som använder våra tjänster, såsom om deras beteende i vår nättjänst. Nättjänsten är öppen för alla och det förutsätter inte registrering att bläddra i sidorna. Webbplatsen kan också ha en sektion som kräver särskild registrering.

 

I den här dataskyddsbeskrivningen berättar vi vilka personuppgifter vi kan samla in om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss via vår nättjänst (nedan "Tjänsten"). Vi berättar också för vilka användningsändamål vi eventuellt kan använda ifrågavarande uppgifter.

 

Genom att använda vår Tjänst godkänner du behandlingen av dina uppgifter i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning. Vi kan ändra den här dataskyddsbeskrivningen genom att publicera en ny version av den på nätet. Om du fortsätter att använda webbplatsens och insticksprogrammens tjänster efter publiceringen av en ny version betraktas detta som godkännande av de ändrade villkoren.

 

Insamling av uppgifter

Till registret insamlas följande uppgifter:

- IP-adress

- Program- och hårdvaruuppgifter

- Uppgifter som insamlas via cookies

- Andra uppgifter som insamlas med kundens samtycke 

 

Uppgifter som vi samlar in från vår nättjänst

Vi lagrar i vårt register uppgifter, som du själv har tillhandahållit via Tjänstens kontaktformulär. Om man önskar ett svar på feedback som sänds på feedbackblanketten eller per e-post, ska feedbacken sändas försedd med kontaktuppgifter. Meddelanden som sänds via kontaktformuläret arkiveras i Tjänsten.

 

För den som sänder feedback som innehåller personuppgifter är det skäl att observera att informationssäkerheten i ett feedbackformulär eller e-postmeddelande som sänts oskyddat är dålig och att man i det fallet inte helt kan garantera informationens konfidentialitet och skydd. Det är skäl att beakta detta i synnerhet vad gäller uppgifter som är känsliga ur integritetssynpunkt.

 

Registrets användningsändamål

Registret används med iakttagande av personuppgiftslagen för att sköta och utveckla kundförhållandet samt för att producera, utveckla och underhålla Tjänsten. Vi kan använda registret också för att informera om våra olika tjänster och för faktureringsärenden. Via insamlingen av personuppgifter kan vi också sända riktade marknadsförings- och kundmeddelanden åt dig. Om du dock inte vill få meddelanden, kan du när som helst meddela den registeransvarige om saken.

 

Utlämnande av uppgifter

Aristo Oy säljer, byter eller översänder inte till utomstående parter uppgifter om dig som möjliggör identifiering. Detta innefattar inte betrodda tredje män, som hjälper oss i underhållet av vår webbplats eller utförandet av vår affärsverksamhet. De tredje männen ska också hålla uppgifterna konfidentiella. Vi tror att det är nödvändigt att dela uppgifter, när målet är att undersöka, hindra eller annars behandla olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller situationer, som eventuellt hotar någon persons fysiska säkerhet, brott mot våra användningsvillkor samt i andra situationer, där detta krävs enligt lag.

 

Utlämnas mina uppgifter utanför EU?

Dina personuppgifter utlämnas i princip inte utanför EU. Eventuella utlämnanden utanför EU gäller endast situationer, då de servrar som våra system använder är belägna utanför EU. Om detta skulle ske, sörjer vi för att behandlingen, översändandet och lagringen av dina uppgifter utförs på de grunder som förutsätts i lagen och med tillräckliga skyddsmekanismer.  

Hur länge bevaras mina personuppgifter?

Vi bevarar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för deras användningsändamål eller vad avtal eller lag kräver. Den tid personuppgifterna bevaras kan dock variera beroende på användningsändamål och situation. I allmänhet utplånar vi personuppgifterna från vårt system när ett avtal upphört. Vi strävar också till att då och då uppdatera dina uppgifter.

 

Skyddet av registret

Registret är skyddat mot användning av utomstående och användningen av registret är skyddad med personliga användarnamn och lösenord. Användarna är bundna av sekretessplikt. Endast Aristo Oy:s arbetstagare har åtkomst till registret. Arbetstagarna är bundna av tystnadsplikt.

 

Cookies

Cookies är små identifierare, som lagras på besökarens dator / terminal när en besökare besöker en webbplats. Vår tjänst utnyttjar cookies, så att vi ska kunna erbjuda våra tjänster i så användarvänlig och högklassig form som möjligt.

 

Över användningen av tjänsten kan man samla in statistisk information om antalet besökare, de populäraste sidorna, ingångssidorna, utgångssidorna eller andra motsvarande uppgifter.

 

Besökarens rättigheter

En besökare har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera de uppgifter som gäller honom och yrka att en felaktig uppgift rättas i registret. Kontroll- och rättelsebegäranden ska sändas skriftligen och undertecknade till den person som sköter registerärenden, som angetts i denna dataskyddsbeskrivning. Besökaren har också rätt att förbjuda Aristo Oy att behandla uppgifter som gäller dig för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller opinionsundersökningar genom att meddela den person på Aristo Oy som sköter registerärenden om saken.

 

Uppgifter om registret

Registrets namn: Aristo Oy:s kundregister

Registeransvarig: Aristo Oy, Hämeentie 168, 32200 Loimaa

Kontaktperson i registerärenden: Risto Pelkonen, risto.pelkonen@aristo.fi 

Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Vi uppdaterar ändringar i vår dataskyddsbeskrivning i vår nättjänst. 

 

Dataskyddsbeskrivningen uppdaterad 16.3.2018